DIONIZED WATER

กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)


หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาการนำน้ำปราศจากไอออนมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ น้อยมากอันด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะราคาสูง  การซ่อมบำรุง  และบุคลากรขาดความรู้  ความเข้าเข้าใจ  ดังนั้นการใช้งาน  จึงอยู่ในวงจำกัด  เช่น  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  เท่านั้นแต่ทุกวันนี้การใช้น้ำปราศจากไอออนนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายวงการ  เช่น  ทางยา เภสัชกรรม  เครื่องสำอาง  อุตสาหกรรม  เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการผลิตอาหาร  กิจการเสริมความงานมาใช้ในการล้างสารพิษ  และในอุตสาหกรรมอีกจำนวนมาก  ไม่เว้นแม้แต่การล้างรถจะเห็นได้ว่าน้ำปราศจากไอออนนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมายและหลากหลาย  ด้วยเหตุว่าตัวเครื่องผลิตน้ำปราศจากจากไอออนเริ่มมีราคาที่ไม่สูงมากนัก  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงนั้นหาง่ายแนะราคาไม่แพงมากด้วย  อีกทั้งยังมีบริษัทที่ผลิตเครื่องผลิตน้ำปราศจากจากไอออนเพิ่มมากขึ้น  และคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะมองเห็นประโยชน์ของน้ำปราศจากไอออน
น้ำปราศจากไอออน (Deionized water) หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไป ว่าน้ำ ดีไอ (DI) เป็นน้ำที่ผ่านการกรองไอออน โดยใช้เรซิ่นเป็นตัวกรองจึงทำให้น้ำที่ได้ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่  และเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีพียงโมเลกุลน้ำ(H2o) เท่านั้น  ปัจจุบันเป็นวิธีการ Deionizatoin เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการทำน้ำบริสุทธิ์  และยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับ วิธีการทำน้ำบริสุทธิ์อื่นๆ เช่น  RO (Reverse Osmois) การกรอง  การกลั่น  และการใช้ตัวดูดซับคาร์บอน (Carbon adsorption) ได้ แต่ถึงแม้วิธี Deionizatoin จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง  แต่ก็มีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถกรองเชื้อจุลินทรีย์ได้  นอกจากนี้จุลินทรีย์สามารถอาศัยอยู่บนตัวเรซิ่นซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนและสร้างความเป็นพิษในน้ำได้อีกด้วย  ด้วยเหตุว่าจุลินทรีย์ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อของจุลินทรีย์เมื่อแยกองค์ประกอบแลล้วก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบต่างๆ มากมายด้วยกัน  ดังนั้นการจะทำให้น้ำบริสุทธิ์และปราศจากเชื้อด้วยจึงต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กัน
กระบวนการผลิตย้ำ DI นั้นคือการทำน้ำให้มีความบริสุทธิ์มาก  โดยผ่าน Ion Exchange เพื่อจับทั้งไอออนบวกและลบออกจากน้ำ ไม่มีมาตรฐานแน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และอุตสาหกรรมที่นำไปใช้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นน้ำ น้ำ DI จะใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำความดันสูง (High pressure boiler) หรืออุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดสูงมาก  นอกจากนี้ยังเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างมากมาย  ทั้งนี้น้ำที่เรียกว่า น้ำ DI นั้นส่วนมากค่า Electic Conductvity (EC) หรือค่าความนำไฟฟ้านั้น  จะมีค่าต่ำมาก( ไม่เกิน 1 ไมโครซีเมนต์) ส่วนกระบวนการผลิตน้ำกล่าวได้พอสังเขป  ดังนี้
น้ำจากแหล่งน้ำผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน้ำเบื้องต้น (Pretreatment) แล้วผ่านกระบวนการรีเวอร์ออสโมซิส RO (REVERSE Osmosis) ก่อนที่จะผ่าน Ion Exchange จึงจะได้เป็นน้ำ DI

  1. น้ำจากแหล่งน้ำ เช่น น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำผิวดิน หรือน้ำจากบ่อเก็บน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดภาระการรับปริมาณความสกปรก หรือเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของ Ion Exchange ควรเลือกน้ำจากแหล่งน้ำที่มีค่าความนำไฟฟ้าต่ำ (EC) และค่าของแข็งแขวนลอยต่ำ (Total dissolveg solid)
  2. การปรับคุณภาพน้ำเบื้องต้น คือ การนำน้ำจากแหล่งน้ำผ่านการกรองต่างๆ( Carbon filter ,Caridge  filter, Softener) เพื่อให้น้ำมีความสกปรกลดลง เพื่อไม่ใช้ Membrane และ Ion Exchange รับโหลดความสกปรกมากเกินไป
  3. กระบวนการ RO (REVERSE Osmosis) น้ำที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นความสะอาดมากยิ่งขึ้นและจะช่วยกำจัด Total Dissolve Solids ให้มีค่าต่ำลงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำน้ำปราศจากไอออน Ion Exchange
  4. Ion Exchange เป็นการดึงประจุ (Ion) ทั้งบวกและลบออกจากน้ำ เพื่อให้น้ำมีสภาพความนำไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยผ่าน Cation resin และ Anion resin การผ่านจะผ่าน Cation resin tank ก่อนแล้วจึงผ่าน Anion resin tank หลังจากนั้น จะผ่าน Mix bed Ion เพื่อดักทั้งประจุบวกและลบที่เล็ดลอดออกมาจาก Cation tank และ Anion tank น้ำที่ได้กลายเป็นน้ำปราศจากจากไอออน
    หรือน้ำ DI

วิธีการกรองน้ำให้บริสุทธิ์โดยใช้แคทไอออนเรซิ่นที่มีไอออนของไฮโดรเจน  (H) สำหรับจับแคทไอออน  และแอนไอออนเรซิ่นที่มีแอนไอออนของไฮดรอกไซด์(OH) สำหรับจับแอนไอออนเรซิ่นที่มีแอนไอออนโดยเรซิ่นเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ บรรจุยุในคอลัมน์ที่ใช้ในการกรองแคทไอออนเรซิ่นเป็นเรซิ่นที่ทำมาจากโพลิเมอร์ชนิด Styrene และ Divinylbenzene ที่มีกรดซัลโฟนิคเป็นส่วนประกอบโดยจะมีไอออนของไฮโดรเจน เกาะอยู่บริเวณผิวหรือ Active site ของเรซิ่น ซึ่งจะสามารถถูกทดแทนที่ได้ด้วยแคทไอออนที่มีความเป็นขั้วแข็งแรงกว่า เช่น Na+K+Ca+ และ Mg+ โดยไอออนของไฮโดรเจนที่โดนแทนที่  จะหลุดออกจาเรซิ่นลงสู่น้ำที่นำมากรอง แอนไอออนเรซิ่น เป็นเรซิ่นที่นำมาจากโพลิเมอร์ชนิด Quaternary ammonium และมีไอออนของไฮดรอกไซด์ (OH+) เกาะอยู่บริเวณผิว ซึ่งสามารถนำมาถูกแทนที่ได้ด้วยไอออนที่มีความเป็นขั้วแข็งแรงกว่า เช่น Fe Cl Br I No2 No3 Po4 และ So4 โดยไอออนของไฮดรอกไซด์ที่โดนแทนที่จะหลุดออกมาลงสู่น้ำที่กรอง ซึ่งไอออนของไฮดรอกไซด์ เหล่านี้จะรวมตัวกับไออนของไอโดรเจที่หลุดออกมาแคทไอออนเรซิ่นและเกิดการ Neutralizzation กลายเป็นโมเลกุลของน้ำเรซิ่นทั้ง  ชนิกอาจบรรจุแยกกันหรือปนกันก็ได้กับชนิดของเครื่องมือและคอลัมน์ อายุของเรซิ่นทั้ง 2 ชนิดก็จะขึ้นยุกับความบริสุทธิ์ของน้ำที่นำมากรองผ่านเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน หากปนเปื้อนมากอายุของไส้กรองก็จะน้อย โดยจะดูได้จากการทดสอบคุณสมบัติของน้ำหรือบางเครื่องบางรุ่นก็จะบอกคุณภาพของตัวเรซิ่นจากค่าความต้านทานหรือค่าประจุไฟฟ้า

สอบถามบริการโทร : 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com