BoilerWaterTreatment

BoilerWaterTreatment

  การกรองน้ำในระบบหม้อไอน้ำ

การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ เป็นหน้าที่ที่สำคัญ จุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่การใช้งานด้วยความปลอดภัย แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานทั้งโครงสร้าง อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของหม้อไอน้ำ ให้คงอยู่ในสภาพที่ดี นอกจากนั้นยังทำให้ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำไม่ลดลง ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้อย่างมาก

การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อไอน้ำ

ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อหม้อไอน้ำ การใช้งานและบำรุงรักษา จนกระทั่งถึงการตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำ ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะครอบคลุมเพียงพอที่จะช่วยป้องกัน อุบัติเหตุจากหม้อไอน้ำให้ลดลงหรือหมดไปได้

การรักษาสภาพน้ำภายในหม้อน้ำ (Stationary Boiler) ระบบ Feed Water ตลอดจนระบบไอน้ำ หรืออาจจะเรียกรวมกันว่าเป็นการรักษาสภาพน้ำ และไอน้ำในระบบปิดของ Steam Power Plant จากความหมายดังกล่าวแล้วสามารถแยกได้ดังนี้ คือ :-

  1. ป้องกันการกัดกร่อนในระบบหม้อน้ำ และระบบไอน้ำ
  2. ป้องกันการเกิด Scales และ Deposits บน Heating Surface
  3. เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของไอน้ำ
  4. เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวสำหรับ Utility boiler จึงต้องมีการทำ Internal Boiler Water Treatment โดยวิธีทางเคมี (Chemicals – Feed) และทางกายภาพ (De – aerater และ Blowdom)

วิธีการทางเคมี แยกได้เป็น 3 วิธี คือ

  1. Feed Water Treatment เป็นการควบคุม pH และกำจัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ Feed Water โดยใช้สารเคมี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กและทองแดง
  2. Boiler Water Treatment เป็นการควบคุม pH โดยใช้ สารประกอบกลุ่ม Phosphate หรือส่วนผสมของ Phosphate หลายชนิด และอาจใช้ร่วมกับ สาร Polymer
  3. Mechanical method ได้แก่การไล่ Oxygen โดยมี De-aerater, การ Drain Sludge ในหม้อน้ำ โดย Blowdown