logo
   

Waste water treatment / การบำบัดน้ำเสีย

         เนื่องจากน้ำเสียมีแหล่งที่มาแตกต่างกันจึงทำให้มีปริมาณและความสกปรกของน้ำเสียแตกต่างกันไปด้วย ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียจำเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียนั้นมีหลาย
วิธีด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งขั้นตอนในการบำบัดออกได้ดังนี้

      การบำบัดน้ำเสียขั้นเตรียมการ (pretreatment) เป็นการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่ออกก่อนที่น้ำเสียจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการอุดตันท่อน้ำเสีย และเพื่อไม่ให้ทำความเสียหายให้แก่เครื่องสูบน้ำ การบำบัดในขั้นนี้ ได้แก่

  • การดักด้วยตะแกรง (screening) เป็นการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่โดยใช้ตะแกรง ตะแกรงที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด
  • การบดตัดเป็นการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้เล็กลง ถ้าสิ่งสกปรกที่ลอยมากับน้ำเสียเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยได้ต้องใช้เครื่องบดตัดให้ละเอียด ก่อนแยกออกด้วยการตกตะกอน
  • การดักกรวดทราย เป็นการกำจัดพวกกรวดทรายทำให้ตกตะกอนในรางดักกรวดทราย โดยการลดความเร็วน้ำลง
  • การกำจัดไขมันและน้ำมันเป็นการกำจัดไขมันและน้ำมันซึ่งมักอยู่ในน้ำเสียที่มาจากครัว โรงอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด โดยการกักน้ำเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อให้น้ำมันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ แล้วใช้เครื่องตักหรือกวาดออกจากบ่อ

Waste water treatment

                

  การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (secondary treatment)

      เป็นการกำจัดน้ำเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ โดยทั่วไปมักจะเรียกการบำบัด ขั้นที่สองนี้ว่า "การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีววิทยา" เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย หรือทำลายความสกปรกในน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันนื้อย่างน้อยจะต้องบำบัดถึงขั้นที่สองนี้ เพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งที่ทางราชการกำหนดไว้ การบำบัดน้ำเสียด้วยขบวนการทางชีววิทยาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • กระบวนการที่ใช้ออกซิเจน เช่น

              - ระบบบ่อเติมอากาศ (aeration tank)

             - ระบบแคติเวตเตดสลัดจ์ (activated sludge process)

            - ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ

            - ลากูน (lagoon)

  • กระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ระบบถังกรองไร้อากาศ ระบบถังหมักตะกอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลาย

    การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (advanced treatment) เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่สองมาแล้ว เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ เช่น โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบางชนิดก่อนจะระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การบำบัดขั้นนี้มักไม่นิยมปฏิบัติกัน เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากผู้บำบัดจะมีวัตถุประสงค์ในการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับคืนมาใช้อีกครั้ง
        

 

 
. บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น,
 
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น

•ล้างเรซิ่น
• ล้างเมมเบรน
• กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)
• ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  (DEIONIZATION)
• Wastewater Treatment

•Boiler Water Treatment
• Cleaning Service
•Cooling Water Treatment
• Di Water Treatment
• Equipment Support
• Regenerate Resin
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น
Wash Resin |MEMBRAME


เลขที่ 7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 36 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 089-221-0496 EMail :pornchai.pcs@gmail.com
Copyright (2015 )purecleaning-service.com. All rights reserved. Design by Pure Cleaning Service Co.,Ltd.

<\/body>